Ogólnopolska Konferencja Noszenia Dzieci

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOSZENIA DZIECI 2023

Regulamin

   Postanowienia ogólne

   1. Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Noszenia Dzieci (dalej OKND) jest Stowarzyszenie Edukatorów i Doradców Noszenia Dzieci SEDNO z siedzibą przy ul. Marsa 22D/10 w Gdańsku nr KRS: 0000638445 zwanym dalej Organizatorem. 
   2. Wszystkie osoby biorące udział w OKND są Uczestnikami.
   3. By wziąć udział w OKND należy wcześniej zarejestrować się na stronie www.konferencjanoszenia.pl i opłacić bilet wstępu. 
   4. Ilość miejsc na OKND jest ograniczona. 
   5. W Konferencji nie zakłada się udziału dzieci. Na sali konferencyjnej mogą przebywać tylko dzieci do 12 miesiąca życia. Pozostają one jednak pod opieką rodzica. Uprasza się jednak o zachowanie warunków umożliwiających prelegentom wygłoszenie wykładów, a uczestnikom wysłuchanie przygotowanych wystąpień. Organizator nie zapewnia opieki dla dzieci.
   • 2

   Warunki uczestnictwa

   1. W Konferencji mogą wziąć udział tylko Uczestnicy, które spełniają następujące warunki:
   • są Doradcami Noszenia Dzieci z dyplomami ukończonych kursów szkół noszenia,
   • są specjalistami z dziedzin związanych z pomocą rodzinom z małymi dziećmi,
   • są osobami które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu noszenia dzieci w chustach i nosidłach. 
   1. Przeszły przez proces rejestracji i opłaciły bilet wstępu.
   2. Zarejestrować się można również osobiście w dniu trwania Konferencji w miejscu jej odbywania w punkcie rejestracji. 
   3. W organizowanych podczas OKND warsztatach może wziąć udział każdy Uczestnik pod warunkiem wcześniejszej rejestracji na stronie www.konferencjanoszenia.pl.
   4. Udział w warsztatach organizowanych podczas OKND jest bezpłatny. 
   5. Uczestnicy OKND przy rejestracji wyrażają zgodę na:
   • wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach stworzonych podczas Konferencji, oraz rozpowszechnienie wizerunku na stronach internetowych konferencjanoszenia.pl ,wykorzystanie wizerunku lub/i imienia i nazwiska w kampanii promocyjnej tj. reklamie: radiowej, telewizyjnej, prasowej, internetowej, billboardowej, oraz adpolowej.
   1. Uczestnicy, którzy nie zarejestrowali się na Konferencję za pomocą strony www.konferencjanoszenia.pl i dokonując rejestracji bezpośrednio w punkcie rejestracyjnym w miejscu odbywania się Konferencji (o czym mowa w pkt 2.4 poniżej), wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku poprzez podpisanie się na liście uczestników. 


   • 3

   Proces rejestracji

   1. Proces rejestracji do udziału w Konferencji polega na dokonaniu, odpowiednio, następujących czynności:

   1.1 rejestracji na Konferencję za pomocą aplikacji dostępnej na stronie: https://viiioknd.konfeo.com/pl/groups

   1.2. przybyciu na miejsce realizacji Konferencji w dniu Konferencji minimum na ok. 30 minut przed rozpoczęciem Konferencji;

   1.3. zgłoszeniu się do punktu rejestracyjnego celem weryfikacji statusu rejestracji i przekazania niezbędnych informacji organizacyjnych;

   1. Warunkiem przyjęcia rejestracji osobiście na miejscu Konferencji są wolne miejsca. W przypadku braku miejsc, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia formularza rejestracyjnego.
   1. Organizator może odmówić osobie uczestniczenia w Konferencji w przypadku nie spełnienia przez nią warunków uczestnictwa.
   2. Wszelkie problemy z rejestracją na OKND można zgłaszać pod adresem mailowym: kontakt.sedno@gmail.com
   • 4

   Organizacja Warsztatów

   1. Informacje na temat Konferencji są dostępne na stronach: www.konferencjanoszenia.pl oraz na fanpage na facebook: https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolska-Konferencja-Noszenia-Dzieci/777024145700769
   2. Mail potwierdzający rezerwację miejsca wraz z numerem konta do uiszczenia opłaty wpisowej wysyłany jest w ciągu 48h od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego.
   3. Punkt rejestracyjny jest miejscem:
   • w którym Organizator weryfikuje status rejestracji Uczestników;
   • w którym Uczestnik może pobrać wszystkie niezbędne formularze;
   • w którym Uczestnik jest kierowany do konkretnych sal warsztatowych;
   1. Konferencja rozpoczyna się 20. minutowym przywitaniem ze strony Organizatora.
   2. Na zakończenie Warsztatów następuje rozstrzygnięcie konkursu, którego zasady opisane zostały w pkt. IV poniżej.
   3. Po rozstrzygnięciu konkursu następuje oficjalne zakończenie Konferencji.
   4. Paneliści prowadzący warsztaty mogą niezależnie od Organizatora rozdawać Uczestnikom materiały informacyjne.
   • 5

   Warunki płatności

   1. Udział w Konferencji jest odpłatny.

   nazwa biletu

   termin

   cena

   Mysterious Unicorn

   do 15.09

   99zł

   Sunrise Rainbow

   od 16.09 do 13.10

   149zł

   Horizons

   od 14.10 do 10.11

   199zł

   Last Kiss

   od 11.11 do 25.11 włącznie

   249zł


   1. Opłatę należy uiścić w ciągu 2 dni (nie później jednak niż do 25 listopada 2022 roku, w przypadku walk-inn). W przypadku niewniesienia opłaty w tym czasie, rezerwacja miejsca zostanie anulowana.
   2. Opłatę można uiścić poprzez:
   • przelew bankowy bezpośrednio na konto należące do Organizatora Konferencji: Stowarzyszenie Edukatorów i Doradców Noszenia Dzieci SEDNO 95 1600 1462 1837 6332 9000 0001
   1. W cenie biletu zawiera się uczestnictwo w konferencji oraz przerwy kawowe.
   • 6

   Rezygnacja z udziału w Konferencji.

   1. Uczestnik rezygnujący z udziału w Konferencji zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora drogą mailową: kontakt.sedno@gmail.com
   1. Oficjalna rezygnacja z udziału w Konferencji jest równoznaczna z rezygnacją z zamówienia na oficjalny gadżet/chustę konferencyjną, jeśli taka zostanie utkana.
   1. W przypadku rezygnacji, Organizator ustala następujące stawki manipulacyjne:
   • 0% w przypadku rezygnacji w ciągu 7 dni od momentu uiszczenia opłaty;
   • 50% w przypadku rezygnacji do dnia 10 listopada 2023r. włącznie;
   • 100% w przypadku rezygnacji po 10 listopada 2023r.
   • 7

   Postępowanie reklamacyjne

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konferencji lub konkursu, o którym mowa w pkt IV, Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 2 dni od dnia, odpowiednio, zakończenia się Konferencji lub rozwiązania Konkursu, na adres podany przez Organizatora: Stowarzyszenie Edukatorów i Doradców Noszenia Dzieci SEDNO z siedzibą przy ul. Marsa 22D/10 80-299 Gdańsk z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konferencja / konkurs”.
   1. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
   2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
   1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie niniejszego regulaminu.
   1. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Organizatora na piśmie na adres podany przez niego w reklamacji.
   • 8

   Polityka Prywatności

   1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukatorów i Doradców Noszenia Dzieci SEDNO, ul. Marsa 22D/10, 80-299 Gdańsk
   2. Cel przetwarzania danych: Stowarzyszenie SEDNO przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rejestracji uczestników na Ogólnopolską Konferencję Noszenia Dzieci, dokonania rozliczeń, wysyłania newslettera, wzięcia udziału w loteriach oraz konkursach i odbioru ewentualnej nagrody, korzystania przez uczestnika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy- zwrot biletów), wypełnianie obowiązków prawnych (np. wystawianie i przechowywanie faktur, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów)
   3. Rodzaj danych:
   1. Rejestracja Uczestnika w Konferencji
   • imię i nazwisko
   • adres
   • nr telefonu
   • adres mailowy
   1. Zapisanie się na newsletter:
   • e-mail
   1. Udział w loterii
   • imię i nazwisko
   1. dane podawane przez użytkownika opcjonalnie:
   • NIP w przypadku żądania przez przedsiębiorcę wystawienia faktury
   1. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania żądania zwrotu za bilety, zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy uczestnika. Prosimy wówczas o podanie numeru rachunku bankowego.
   2. Powierzone nam dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

   – wybrani pracownicy Administratora Danych Osobowych (osoby pracujące w rejestracji w dniu konferencji, osoba współpracująca)

   – firmom dostarczającym różnego rodzaju usługi, np. firma księgowa, firma realizująca zapisy na wydarzenie, firma świadcząca usługi kurierskie

   – uprawnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie, np. prokuraturze, policji, sądom, urzędom skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, i innym

   1. Nie przekazujemy powierzonych nam danych osobowych do państw trzecich, w szczególności poza obszar UE, ani organizacji międzynarodowych.
   2. Dane pozyskane w związku z organizacją wydarzenia przetwarzamy przez okres trwający od momentu rejestracji na konferencję aż do dnia kończącego konferencję oraz w sytuacji wystawienia faktury upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
   3. Dane kontaktowe dla potrzeb marketingu (newsletter) przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody.
   4. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych:

   – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

   – prawo do poprawiania swoich danych

   – prawo do usunięcia danych

   – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

   – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

   1. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednak konieczne dla realizacji celów przetwarzania opisanych w punkcie 2. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi ich realizację.
   2. Wysłanie formularza rejestracyjnego na konferencję jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszej polityki prywatności.
   • 9

   Postanowienia końcowe

   1. Regulamin obowiązuje od .01.08.2023 roku.
   2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, adresu e-mail, informacja o byciu doradcą noszenia, będą przetwarzane przez Organizatora w celu, odpowiednio, realizacji umowy uczestnictwa w Konferencji lub przystąpienia do konkursu, o którym mowa w pkt IV, i ich prawidłowego przeprowadzenia. 
   3. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Warsztatach lub konkursie i odbioru nagrody.
   1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodów niezależnych od niego oraz dokonania zmian w harmonogramie z przyczyn losowych, niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, Organizator zobowiązuje się zwrócić uczestnikom koszt biletu wstępu na Konferencję.
   1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego na Konferencję jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.