Ogólnopolska Konferencja Noszenia Dzieci

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują uczestników „Ogólnopolskiej Konferencji Noszenia Dzieci”, zwanej dalej Konferencją, organizowanej przez Stowarzyszenie Edukatorów i Doradców Noszenia Dzieci SEDNO, zwanym dalej Organizatorem.
 3. Warsztaty odbywają się w osobnej sali konferencyjnej. Na zajęcia w Sali warsztatowej obowiązują dodatkowe zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona
 4. Udział w Warsztatach jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Osoby spoza listy będą mogli uczestniczyć w warsztatach w razie dostępności miejsc.
 1. Warunki uczestnictwa
 1. W Konferencji mogą wziąć udział tylko osoby, zwane dalej Uczestnikami, które spełniają następujące warunki uczestnictwa:

1.1. noszą dzieci w chuście;

i 1.2. przeszły przez proces rejestracji, o którym mowa w pkt II.2;

i 1.3. wyraziły zgodę na rozpowszechnianie wizerunku o następującej treści: „Uczestnicy Konferencji wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach stworzonych podczas Konferencji, poprzez:

 1. a) rozpowszechnienie wizerunku na stronach internetowych konferencjanoszenia.pl ,
 2. b) wykorzystanie wizerunku lub/i imienia i nazwiska w kampanii promocyjnej tj. reklamie: radiowej, telewizyjnej, prasowej, internetowej, billboardowej, oraz adpolowej.

1.4.1 Uczestnicy rejestrujący się na Konferencję za pomocą aplikacji dostępnej na stronie www.konferencjanoszenia.pl (o czym mowa w pkt 2.1 poniżej), wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku.

1.4.2. Uczestnicy, którzy nie zarejestrowali się na Konferencję za pomocą aplikacji dostępnej na stronie: www.konferencjanoszenia.pl i dokonując rejestracji bezpośrednio w punkcie rejestracyjnym w miejscu odbywania się Konferencji (o czym mowa w pkt 2.4 poniżej), wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku poprzez podpisanie się na liście uczestników

 1. Proces rejestracji do udziału w Konferencji polega na dokonaniu, odpowiednio, następujących czynności:

2.1. rejestracji na Konferencję za pomocą aplikacji dostępnej na stronie: https://7oknd.konfeo.com/pl/groups

2.2. przybyciu na miejsce realizacji Konferencji w dniu Konferencji minimum na ok. 30 minut przed rozpoczęciem Konferencji;

2.3. zgłoszeniu się do punktu rejestracyjnego celem weryfikacji statusu rejestracji i przekazania niezbędnych informacji organizacyjnych;

 1. Warunkiem przyjęcia rejestracji na miejscu Konferencji są wolne miejsca. W przypadku braku miejsc, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia formularza rejestracyjnego.
 2. Organizator może odmówić osobie uczestniczenia w Konferencji w przypadku nie spełnienia przez nią warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt II.1.
 3. W Konferencji nie zakłada się udziału dzieci. Na sali konferencyjnej mogą przebywać tylko dzieci do 12 miesiąca życia. Pozostają one jednak pod opieką rodzica. Uprasza się jednak o zachowanie warunków umożliwiających prelegentom wygłoszenie wykładów, a uczestnikom wysłuchanie przygotowanych wystąpień. Organizator nie zapewnia opieki dla dzieci.

III. Organizacja Warsztatów

 1. Informacje na temat Konferencji są dostępne na stronach: www.konferencjanoszenia.pl oraz na fanpage na facebook: https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolska-Konferencja-Noszenia-Dzieci/777024145700769
 2. Mail potwierdzający rezerwację miejsca wraz z numerem konta do uiszczenia opłaty wpisowej wysyłany jest w ciągu 48h od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego.
 3. Punkt rejestracyjny jest miejscem:

4.1. w którym Organizator weryfikuje status rejestracji Uczestników;

4.2. w którym Uczestnik może pobrać wszystkie niezbędne formularze;

4.3. w którym Uczestnik jest kierowany do konkretnych sal warsztatowych;

 1. Konferencja rozpoczyna się 20. minutowym przywitaniem ze strony Organizatora.
 2. Na zakończenie Warsztatów następuje rozstrzygnięcie konkursu, którego zasady opisane zostały w pkt. IV poniżej.
 3. Po rozstrzygnięciu konkursu następuje oficjalne zakończenie Konferencji.
 4. Paneliści prowadzący warsztaty mogą niezależnie od Organizatora rozdawać Uczestnikom materiały informacyjne.
 1. Warunki płatności
 • Udział w Konferencji jest odpłatny.
TerminBilet normalnyBilet dla doradców
Do 16.11.2022249zl199zl
17.11.- walk-inn299 zl249zl
 1. Opłatę należy uiścić w ciągu 2 dni (nie później jednak niż do 25 listopada 2022 roku, w przypadku walk-inn). W przypadku niewniesienia opłaty w tym czasie, rezerwacja miejsca zostanie anulowana.
 2. Opłatę można uiścić poprzez:

– przelew bankowy bezpośrednio na konto należące do Organizatora Konferencji:

Stowarzyszenie Edukatorów i Doradców Noszenia Dzieci SEDNO 95 1600 1462 1837 6332 9000 0001

– przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24

 1. W cenie biletu zawiera się uczestnictwo w konferencji oraz przerwy kawowe.
 1. Rezygnacja z udziału w Konferencji.
 2. Uczestnik rezygnujący z udziału w Konferencji zobowiązany jest poinformować o tym

Organizatora drogą mailową: konferencjanoszenia@gmail.com.

 1. Oficjalna rezygnacja z udziału w Konferencji jest równoznaczna z rezygnacją z zamówienia

na oficjalny gadżet/chustę konferencyjną, jeśli taka zostanie utkana.

 1. W przypadku rezygnacji, Organizator ustala następujące stawki manipulacyjne:
 2. 0% w przypadku rezygnacji w ciągu 7 dni od momentu uiszczenia opłaty;
 3. 50% w przypadku rezygnacji do dnia 16 listopada 2022r. włącznie;
 4. 100% w przypadku rezygnacji po 16 listopada 2022r.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konferencji lub konkursu, o którym mowa w pkt IV,

Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 2 dni od dnia,

odpowiednio, zakończenia się Konferencji lub rozwiązania Konkursu, na adres podany przez

Organizatora: Magdalena Konieczka, ul. Ogrodowa 38, 62-005 Miękowo z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konferencja / konkurs”.

 1. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu,

jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Organizator będzie rozpatrywać

reklamacje uczestników na podstawie niniejszego regulaminu.

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik

zgłaszający reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Organizator na piśmie na adres podany

przez niego w reklamacji.

VIII. Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukatorów i Doradców Noszenia Dzieci SEDNO, ul. Marsa 22D/10, 80-299 Gdańsk
 2. Cel przetwarzania: Stowarzyszenie SEDNO przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rejestracji uczestników na Ogólnopolską Konferencję Noszenia Dzieci, dokonania rozliczeń, wysyłania newslettera, wzięcia udziału w loteriach oraz konkursach i odbioru ewentualnej nagrody, korzystania przez uczestnika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy- zwrot biletów), wypełnianie obowiązków prawnych (np. wystawianie i przechowywanie faktur, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów)
 3. Rodzaj danych:
 4. Zapisanie się na newsletter:

– e-mail

 1. b) Rejestracja uczestnictwa w konferencji:

– imię i nazwisko

– e-mail

 1. c) udział w loterii

– imię i nazwisko

 1. d) dane podawane przez użytkownika opcjonalnie:

– NIP w przypadku żądania przez przedsiębiorcę wystawienia faktury

 1. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania żądania zwrotu za bilety, zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy uczestnika. Prosimy wówczas o podanie numeru rachunku bankowego.
 2. Powierzone nam dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

– wybrani pracownicy Administratora Danych Osobowych (osoby pracujące w rejestracji w dniu konferencji, osoba współpracująca)

– firmom dostarczającym różnego rodzaju usługi, np. firma księgowa, firma realizująca zapisy na wydarzenie, firma świadcząca usługi kurierskie

– uprawnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie, np. prokuraturze, policji, sądom, urzędom skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, i innym

 1. Nie przekazujemy powierzonych nam danych osobowych do państw trzecich, w szczególności poza obszar UE, ani organizacji międzynarodowych.
 2. Dane pozyskane w związku z organizacją wydarzenia przetwarzamy przez okres trwający od momentu rejestracji na konferencję aż do dnia kończącego konferencję oraz w sytuacji wystawienia faktury upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane kontaktowe dla potrzeb marketingu (newsletter) przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody.
 4. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– prawo do poprawiania swoich danych

– prawo do usunięcia danych

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednak konieczne dla realizacji celów przetwarzania opisanych w punkcie 2. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi ich realizację.
 2. Wysłanie formularza rejestracyjnego na konferencję jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszej polityki prywatności.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Regulamin obowiązuje od 01.10.2022 roku.
 3. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko,

miejscowość zamieszkania, adresu e-mail, informacja o byciu doradcą noszenia, będą przetwarzane przez Organizatora w celu, odpowiednio, realizacji umowy uczestnictwa w Konferencji lub

przystąpienia do konkursu, o którym mowa w pkt IV, i ich prawidłowego przeprowadzenia.

Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich

poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych

uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest

dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Warsztatach lub konkursie i odbioru

nagrody.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz

dokonania zmian w harmonogramie z przyczyn losowych, niezależnych od Organizatora. W

przypadku odwołania Konferencji, Organizator zobowiązuje się zwrócić uczestnikom koszt

biletu wstępu na Konferencję.

 1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego na Konferencję jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.